saostar

Banner โฆษณา

นิคมฯแหลมฉบัง เตรียมเปิดศูนย์บริการ EEC นำร่องแห่งแรก


การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  เตรียมเปิดศูนย์บริการ EEC-TSC  ในอาคาร 2ชั้น  มูลค่าการก่อสร้างประมาณ  70 ล้านบาท นำร่องแห่งแรก  พร้อมมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานประจำ  เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนไทย-เทศแบบครบวงจร  คาดพร้อมเปิดให้บริการทั้งระบบได้ในปี 2561
นางสาวพิมานพัชร์  สัมมาจิรากุล  ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  กล่าวว่า  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ทำให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดระยอง ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษเพราะเป็นพื้นที่ที่จะได้รับการพัฒนาเป็น เขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษ ที่เรียกว่า ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก( EEC.)
โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ได้รับการคัดเลือกให้จัดตั้งศูนย์ให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านการลงทุนแบบครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ให้แก่นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ทั้งในด้านการสอบถาม และให้คำปรึกษาข้อมูลการส่งเสริมการลงทุน การขออนุมัติ อนุญาต และข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์เพื่อประกอบธุรกิจ
สำหรับการจัดตั้งโครงการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรผู้ประกอบการ EEC  ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรก  ที่จะอำนวยความสะดวกต่อนักลงทุนที่สนใจเข้ามาลงทุนภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
โดยศูนย์ดังกล่าว ใช้เนื้อที่ ในสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ประมาณ  2  ไร่ ก่อสร้างเป็นอาคาร  2 ชั้น  คาดจะใช้งบประมาณ 70  ไร่  โดยจะมีหน่วยงานต่างๆที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC  เข้ามาให้บริการ การอนุมัติ-อนุญาตของผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ และสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2561 นี้
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการดังกล่าว ถือว่าเป็นกลไกสำคัญต่อการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนที่สอดรับกับนโยบายการพัฒนาด้านการลงทุนของรัฐบาล ทั้งการเพิ่มขีดความสามารถและการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการให้บริการนักลงทุนที่มีประสิทธิภาพข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ