saostar

Banner โฆษณา

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เปิดงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล

     โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล
ให้ความรู้เรื่องภาวะผิดปกติทางเมตาบอลิซึม

       ที่  ห้องประชุมลีลาวดี 1  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช  นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล โดยในครั้งนี้เป็นการใหความรู้ กลุ่มของโรคทางเมตาบอลิคที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานในระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งโรคไต อันประกอบไปด้วยกลุ่มโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคอ้วน  ไขมันในเลือดผิดปกติ โรคความดันโลหิตสูงและ โรคเบาหวานและภาวะดื้อต่ออินซูลิน ภาวะผิดปกติทางเมตาบอลิซึมเหล่านี้ ล้วนก่อให้เกิดปัญหาที่สำคัญต่อการทำงานของหัวใจและไตอันนำไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรังของอวัยวะทั้งสองอย่างนี้ขึ้นได้แก่  หลอดเลือดหัวใจตีบและหัวใจล้มเหลว โรคไตวาย  เรื้อรัง เป็นต้น จากการศึกษาสาเหตุของโรคไตวายเรื้อรังในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2551 โดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พบว่า สาเหตุของโรคไตวายเรื้อรังเกิดจากโรคเบาหวานมากที่สุด 37.5% อันดับสองโรคความดันโลหิตสูง 25.6% ทางคณะกรรมการวิชาการ ฝ่ายอายุรกรรม  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ร่วมกับฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จึงได้จัดการประชุม งานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ขึ้น เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆข้างต้นโดยกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรทางการแพทย์ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล  สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ