saostar

Banner โฆษณา

“ทิ้งดิ่ง” รับน้องใหม่ ราชมงคลตะวันออก ลงแขกดำนา อนุรักษ์เกษตรวิถีไทย


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัด โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย นำผู้บริหาร นิสิตนักศึกษาทำกิจกรรมลงแขกดำนา รวมทั้ง “ทิ้งดิ่ง” รับน้องสร้างสรรค์ของสถาบัน

       วันนี้ (19 ส.ค.) บริเวณแปลงนา พื้นที่โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ชมรมพืชศาสตร์ และนักศึกษา ร่วมทำพิธีบวงสรวง ลงแขก ทำนาเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทย

 ทั้งนี้ข้าวเป็นธัญญาหารที่คนไทยทุกคน รู้จักมาแต่กำเนิดและเป็นธัญญาหารที่มีบทบาทต่อวิถีชีวิตคนไทยมาตั้งแต่อดีต  จนอาจกล่าวได้ว่า  ข้าวคือผลิตผลที่เกิดจากความวิริยะอุตสาหะของคนไทย  เป็นสายเลือดหล่อเลี้ยงประเทศไทยมาแต่ครั้งโบราณและยังเป็นที่สร้างตำนานเล่าขานเรื่องราวอันเก่าแก่ของประเทศ  โดยมีคำพูดที่ว่า ข้าวคือชีวิตของคนไทย ความผูกพันของข้าวกับคนไทยก่อให้เกิดวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ มากมาย  บรรพบุรุษไทยมีความเชื่อว่าข้าวมีจิตวิญญาณ  และมีเทพคุ้มครองนามว่า แม่โพสพ ซึ่งจะเป็นผู้ปกป้อง  รักษา  และช่วยให้ผลผลิตอุดมสมบรูณ์ดี 

ส่วนประเพณีลงแขกดำนา  เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มีกุศโลบายในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  มุ่งสร้างความสามัคคี  เอื้อเฟื้อ  เอื้ออาทรในหมู่คณะ 

นอกจากการดำนาปลูกข้าวแล้วยังมีกิจกรรมที่เรียกว่า ทิ้งดิ่ง ซึ่งมีแนวคิดให้มีการจัดรวมกันทุกคณะ ทุกสาขาเป็นกิจกรรมเดียวกัน โดยการให้นักศึกษาจับมือรวมกันเป็นวงกลม จากนั้นจะร่วมทิ้งตัวลงไปในน้ำโคลนในแปลงนาสาธิตพร้อมๆ กัน   เมื่อทิ้งตัวไปในโคลนแล้วเสื้อผ้า ก็จะเปื้อนโคลนจนเป็นสีเดียวกัน ก็เหมือนให้ว่าทุกคนมาจากต่างสถานที่แต่เมื่อมาอยู่ที่ราชมงคลตะวันออกจะต้องมีใจเดียวกันข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ