saostar

Banner โฆษณา

อำเภอศรีราชาเปิดค่ายคุณธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนในสถานศึกษา


                ปกครองอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดค่ายคุณธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนได้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมได้เรียนรู้พิษภัย และไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท

วันนี้( 26 พ.ค.60 นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนได้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมได้เรียนรู้พิษภัย และไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท โดยมี นายภควัต ขันธหิรัญ ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา นางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชา ผู้บริหารงานเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักเรียนจากโรงเรียนสุรศักดิ์พิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม

                สำหรับโครงการดังกล่าวจัดโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอศรีราชา เนื่องจากตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและทวีความรุนแรงมากขึ้น ทุกภาคส่วนของสังคมจึงควรมีบทบาทในการแก้ปัญหาร่วมกัน จึงได้จัดทำโครงการค่ายคุณธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนในสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐในการนำสังคมไทยไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา คือ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ผู้เข้าอบรมมีพฤติกรรมไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถปฏิบัติตนในแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักธรรมแห่งพุทธศาสนา และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ