saostar

Banner โฆษณา

ทม ศรีราชา จัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตเมือง ในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ


เทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมกับชุมชน และสถานการศึกษา จัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเทศบาล และชุมชน  เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ

 วันนี้ (8 ส.ค.)  นายธานี รัตนานนท์  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ,คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล คณะกรรมการชุมชน 13 ชุมชน และสถานการศึกษาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นจำนวนมาก

 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง  พสกนิกรชาวไทยต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ทางเทศบาลเมืองศรีราชา ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลของธรรมชาติ ป่าไม้ และระบบนิเวศต่างๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์

  นอกจากนั้น  ยังมีการจัดตั้งบูธรับขยะผ้าป่ารีไซเคิล เพื่อปริมาณขยะที่ถูกทิ้งและนำมากำจัดให้มีปริมาณลดลง  พร้อมให้ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อมให้บริเวณชายหาดสวนสุขภาพ เกาะลอย ,พื้นที่ชุมชน 13 ชุมชน  มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

นายธานี  กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะประสบผลสำเร็จไม่ได้ ถ้าหากขาดความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน หน่วยงานทุกภาคส่วน นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่ได้แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว การเสียสละเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ โดยหลักจากเสร็จพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เทศบาลฯได้แจกจ่ายอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อไปทำความสะอาดตามพื้นที่ต่างๆ
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ