saostar

Banner โฆษณา

อำเภอศรีราชา จัดกิจกรรม ศรีราชาปลอดภัย ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร


            อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดอบรมผู้ประกอบการ ประชาชน ร่วมโครงการศรีราชาปลอดภัย ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุทางท้องถนนและจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตให้มากที่สุด

                วันนี้ (29 ส.ค.) นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดโครงการ ศรีราชาปลอดภัย ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุทางท้องถนนและจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตให้มากที่สุด โดยมี นางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชา ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.พิสิฏฐ โปรยรุ่งโรจน์ รอง ผบก.จ.ชลบุรี นายณิศวุฒิ เปานิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ดร.นิอร ศรีสุนทร รอง ผอ.สนง.เขตพื้นที่ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 นายสัญญา หอมจันทร์ ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย บริษัทวาโก้ศรีราชาจำกัด อาจารย์อรพินท์ คำมา อาจารย์โรงเรียนวัดตโปทาราม และนายเฉลิมชนม์ กว้างวิริยะไพบูลย์ ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นวิทยากร

                การจัดกิจกรรมในโครงการนี้เนื่องจาก อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของการบาดเจ็บของประชาชน รวมทั้งก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการเยียวยาและแก้ไขปัญหาในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ซึ่งอำเภอศรีราชามีจำนวนประชากรที่พักอาศัยและเข้ามาประกอบอาชีพอยู่เป็นจำนวนมาก และมีนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในพื้นที่ปีละหลายแสนคน ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอศรีราชาจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุทางท้องถนนและจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตให้มากที่สุด รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและสร้างกระแสสังคมให้ทุกภาคส่วนมาเห็นความสำคัญกับปัญหาเรื่องความปลอดภัยทางท้องถนน และส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา แนวทางทางในเรื่องความปลอดภัยทางท้องถนนในพื้นที่ของตนข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ