saostar

Banner โฆษณา

รพ สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อบรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยเอชไอวี


โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ ศรีราชา อบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อนชมรมน้ำใจสมเด็จฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี

วันนี้(04 ส.ค.) ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อนชมรมน้ำใจสมเด็จฯ เพื่อให้มีจิตอาสาแกนนำผู้ติดเชื้อเอชไอวี และจิตอาสาที่สามารถมาร่วมปฎิบัติงานกับอาสาสมัครชมรมน้ำใจสมเด็จฯมีจำนวนเพิ่มขึ้น และพัฒนารูปแบบการดำเนินงานแบบอย่างมีส่วนร่วมของจิตอาสา ให้มีความรู้ทักษะในการดูแลผู้ติดเชื้อ สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ติดเชื้อด้วย โดยมี นายแพทย์วิชาญ ลือสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ในฐานะประธานโครงการ และจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เนื่องจากตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมาทางโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ให้บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อที่เข้ามาใช้บริการประมาณ 5,000 คน และนับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทางโรงพยาบาลฯจึงได้ตั้งชมรมน้ำใจสมเด็จฯ ขึ้นในปี 2552 จากการรวมตัวกันของ จิตอาสา แกนนำผู้ติดเชื้อ เพื่อการดูแลสุขภาพผู้ติดเชื้อ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการโรงพยาบาล แต่เนื่องจากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทำให้ผู้ดูแลผู้ป่วยไม่เพียงพอ คณะทำงานด้านเอดส์ของโรงพยาบาลจึงได้จัดการอบรม ฟื้นฟูความรู้ ให้กับอาสาสมัคร จิตอาสา ที่เข้ามาร่วมในโครงการนี้ เพื่อให้มีอาสาสมัครพี่เลี้ยงดูแลแนะนำผู้ติดเชื้อได้อย่างทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนเงินฝากโครงการ TBCA จำนวน 110,000 บาท และได้วิทยาการจากทีมงานแพทย์ พยาบาล  นักสังคมสงเคราะห์ มาให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ