saostar

Banner โฆษณา

สรรพสามิต ชี้แจง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ เพื่อให้ประชาชนทราบการเปลี่ยนแปลง


กรมสรรพสามิต  ให้ความรู้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.ชลบุรี-ระยอง  หลังเตรียมประกาศใช้ พ.ร.บ.การปรับภาษีสรรพสามิตใหม่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส โดยผู้ที่เสียภาษีถูกต้องไม่ต้องหวั่นวิตก
นายสมเดช  ศรีสวัสดิ์  รองอธิบดีกรรมสรรพสามิต  พร้อมด้วยนายปัญญา  ฉายะจินดาวงศ์  รองอธิบดีกรรมสรรพสามิต  ร่วมเป็นประธานจัดสัมมนาพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิตและแนวทางการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ (พ.ร.บ.) ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 และกำลังจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 16 กันยายน 2560 นี้
สำหรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิตและแนวทางการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส เป็นสากล ลดการใช้ ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้กฎหมายภาษีสรรพสามิตสามารถแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารการจัดเก็บภาษีได้ทั้งระบบ และทำให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตได้กำหนดใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตทั้งหมดในฉบับเดียวกัน เพื่อให้เกิดความรัดกุม
นายสมเดช   กล่าวว่า  สำหรับสาระที่สำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่  คือ สามารถประเมินภาษีได้  โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  เช่น  สุรา,ยาสูบและไพ่ นั้น ยังถูกควบคุมและเก็บภาษี  ส่วน รถยนต์ ,น้ำมัน ,เครื่องดื่ม ฯลฯ จะเก็บภาษีอย่างเดียว  แต่ที่สำคัญฐานของภาษีจะเปลี่ยนไปซึ่งเดิมจัดเก็บที่ปริมาณ  แต่หลังจากนี้สินค้าบางส่วนที่มีมูลค่า  จะถูกจัดเก็บร้อยละเท่าไรของสินค้าราคาหน้าโรงงงาน หรือสินค้านำเข้า  เช่นรถจักรยานยนต์ เดิมร้อยละเท่าไรของโรงงานอุตสาหกรรม  แต่ฉบับใหม่ เก็บภาษีร้อยละเท่าไรของราคาขายปลีกที่หน้าร้าน
สำหรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่นั้น  ผู้ประกอบการหรือประชาชน จะต้องเข้ามาศึกษาระบบการจัดเก็บภาษีใหม่และต้องทำความเข้าใจ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง   คือ ฐานภาษี จากราคาหน้าโรงงาน,หรือขายปลีกแนะนำ เพราะหลังจากนี้ เมื่อประชาชนมีการซื้อสินค้าแล้ว จะรู้ว่าต้องเสียภาษีเท่าไร
การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้  ทางกรมสรรพสามิต ไม่ต้องการรายได้เพิ่มขึ้นจาก แต่จะทำให้การจัดเก็บภาษีดังกล่าว รัดกุมไม่รั่วไหลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยหากสินค้าใดเสียภาษีครบถ้วนจะไม่กระทบ แต่ถ้าภาษีใดที่เคยรั่วไหลมาในอดีตจะได้รับผลกระทบแน่นอน ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ