saostar

Banner โฆษณา

ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัคร ผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี


ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ และประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี สามารถขอรับใบสมัคร ได้ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560  ในวันเวลาราชการได้ที่หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ  ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2. สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย
3. สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
4. สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเวบไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ www.rmutto.ac.th  หัวข้อ “การสรรหาอธิการบดี” และสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ
ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม  2560 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2560 ทางช่องทางดังนี้
1. ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
2. ทางไปรษณีย์ตอบรับมาที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ
3. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ จึงถือว่าได้ส่งใบสมัครสมบูรณ์แล้ว
ในวันที่ 7 กันยายน 2560  คณะกรรมการสรรหา ฯ ดำเนินการดังนี้
 1. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตามคุณสมบัติในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 2548 และข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย วิธีการสรรหา คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2560
2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา  ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
3. แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ ทุกคนทราบ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร และเผยแพร่ให้บุคลากรทราบผ่านทางเว็บไซต์
ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ผู้ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติยืนยันการเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อคณะกรรมการสรรหาฯ พร้อมส่งเอกสารแผนกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและประวัติ
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ผู้ตอบรับการสรรหาอธิการบดีนำเสนอแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย (คนละ  30 นาที) และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (คนละ 15 นาที) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี และ คณะกรรมการสรรหาฯ  พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีให้ได้จำนวนอย่างน้อยสองชื่อแต่ไม่เกินสามชื่อ และจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อตามลำดับอักษร
ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560  คณะกรรมการสรรหาฯ แจ้งผลผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อกำหนดวันลงมติเลือกอธิการบดี
วันที่ 19  ตุลาคม 2560 ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง แถลงนโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเสนอ
วันที่ 24 ตุลาคม 2560  งานสภามหาวิทยาลัย จัดทำเอกสารผู้ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบดำรงตำแหน่งอธิการบดี เสนอ สกอ. เพื่อเสนอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ