saostar

Banner โฆษณา

ดาราสมุทร เชิดชูคนทำดี 94 ครู 398 นักเรียน สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน


            โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เชิดชูเกียรติคุณครูจำนวน 94 ท่าน และนักเรียนจำนวน 398 ราย ที่สร้างสรรค์ผลงานความดี สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และเห็นความสำคัญถึงการพัฒนาตนเอง

                วันนี้ (20 ก.ย.) นายศิริชัย สมแสน อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในการมอบโล่เกียรติคุณให้กับครูผู้ทรงคุณค่าและมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ทำความดี สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เนื่องในวันเยาวชนและครูผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2560 เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง และเชิดชูเกียรติคุณครูและนักเรียนที่สร้างสรรค์ผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับนักเรียน โดยมีคุณพ่อยอด เสนารักษ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงอนุสรณ์ พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา นายสมชาย พันนุช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน

                เนื่องจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ได้เล็งเห็นความสำคัญของนักเรียนและครู ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ให้ได้รับความภาคภูมิใจในการพัฒนาตนเอง นำความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ไปแข่งขัน จนทำให้ประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงกลับมาให้กับโรงเรียน ซึ่งได้พิจารณาคลอบคลุมทุกด้านทั้งในเรื่องวิชาการ ด้านกีฬา ด้านดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม ชุมชน สังคม และการบำเพ็ญประโยชน์ การทำความดี เสียสละให้ชุมชน

                กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการปลูกฝังรากฐานการทำความดีให้กับนักเรียนได้เห็นเป็นตัวอย่าง เพื่อนำไปพัฒนาปฏิบัติจนเป็นนิสัยที่ดี เพื่อก้าวเป็นบุคคลากรที่ดีในสังคมต่อไป
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ