saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบัง ปันความรัก เพิ่มความรู้สู่ชุมชน มอบเงินเกือบล้านบาท

 ท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการ ปันความรัก เพิ่มความรู้สู่ชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง 
ท่าเรือแหลมฉบัง จัด โครงการ  ปันความรัก เพิ่มความรู้สู่ชุมชน มอบเงินสนับสนุนโครงการห้องสมุด ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หวังพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชน เป็นจำนวนเงินเกือบ 1 ล้านบาท
ที่ห้องประชุม 2 ท่าเรือแหลมฉบัง  นายสนธิ คชวัฒน์  ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมบัง  พร้อมด้วย นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุนท่าเรือแหลมฉบัง  ร่วม เป็นประธานมอบเงินสนับสนุน ค่าหนังสือ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ชั้นวางหนังสือและปรับปรุงห้องสมุด ตามโครงการห้องสมุด ปันความรัก เพิ่มความรู้สู่ชุมชนโดยทาง ท่าเรือแหลมฉบัง ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการห้องสมุด ปันความรัก เพิ่มความรู้สู่ชุมชนในปีงบประมาณ 2560 ทั้งหมด 9 โรงเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น  915,615 บาท
การท่าเรือแหลมฉบังได้เล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นสิงที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ซึ่งจะเติบโต เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต แต่ปัจจุบัน ยังมีเยาชนที่ด้อยโอกาซทางการศึกษา เนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนหนังสือ สื่อการเรียนการสอน ที่จำเป็นสำหรับเยาวชน ได้ใช้การศึกษาความรู้ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุน ให้เยาวชน มีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้รอบรู้ ก้าวทันโลกภายนอก สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเข้มแข็งและปลอดภัยจากสังคมร้าย และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนเพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นผู้นำในอนาคต

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ