saostar

Banner โฆษณา

ปตท. โชว์กระบวนการบรรจุก๊าซและความปลอดภัยคลังก๊าซโรงโป๊ะ


ปตท.นำสื่อมวลชนเข้าชมกระบวนการบรรจุก๊าซและความปลอดภัยในคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของชุมชนโดยรอบคลังก๊าซ

วันนี้ (26 ก.ย.)นายธีรยุทธ ทุมเสถสาร ผู้จัดการส่วนคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  พร้อมเจ้าหน้าที่คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ เปิดสำนักงานต้อนรับคณะสื่อมวลชนอำเภอศรีราชา และอำเภอบางละมุง เข้าเยี่ยมชมกระบวนการบรรจุก๊าซ LPG และความปลอดภัยในการบรรจุก๊าซ ก่อนที่จะนำส่งไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในกระบวนการทำงานของคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

นายธีรยุทธ ทุมเสถสาร เปิดเผยว่า คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาตลาดแอลพีจี เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2528 บนพื้นที่ 128 ไร่ โดยรับก๊าซแอลพีจีจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. จังหวัดระยอง และคลังก๊าซเขาบ่อยา จังหวัดชลบุรี ผ่านระบบท่อส่งก๊าซใต้ดิน ปัจจุบันสามารถดำเนินการเก็บสำรองในถัง จำนวน 4 ถัง ขนาดความจุ 1,000 ตัน 3 ถัง และขนาด 3,000 ตัน 1 ถัง โดยปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายคุณภาพ ความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของ ปตท.ตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับเหตุฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้ประชาชนในชุมชนสามารถมั่นใจในความปลอดภัยของคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะได้อย่างเต็มที่

สำหรับคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ ได้รับการรับรองโดยสถาบันต่าง ๆ เช่น สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานอีกด้วยข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ