saostar

Banner โฆษณา

โรงเรียนวัดตโปทารามเปิดศูนย์จำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์            โรงเรียนวัดตโปทารามเปิดศูนย์เกษตรอินทรีย์และฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ฐานฝึกอาชีพ 17 ฐานเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

                วันนี้ (5 กันยายน) นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ ของโรงเรียนวัดตโปทาราม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา รวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ และศูนย์ฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน โดยมี นายมงคล เจียมศิริ กำนันตำบลบางพระ นายวินัย บัวป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตโปทาราม และตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนวัดตโปทารามกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน พร้อมทั้งการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวตำบลบางพระ สู่สายตาสาธารณะชน ให้โรงเรียน และชุมชน มีสถานที่นำเสนอผลงาน นวัตกรรมทางการเกษตรเป็นแหล่งกลาง การจำหน่ายผักอินทรีย์ และพืชผลทางเกษตรกรรม ของชาวตำบลบางพระ สร้างงาน สร้างอาชีพ

 โดยแบ่งฐานการเรียนรู้ ออกเป็น 17 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ศูนย์การเรียนรู้เลี้ยงปลา ศูนย์การเรียนรู้ การเลี้ยงไข่ไก่ ศูนย์การเรียนรู้บ้านดิน ศูนย์การเรียนรู้นวดแผนไทย ศูนย์การเรียนรู้โรงสีข้าว ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้คนอวดความดี ศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน ศูนย์การเรียนรู้น้ำหมักชีวภาพ ศูนย์การเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์ ธนาคารขยะ ครัวปั้นดิน ศูนย์การเรียนรู้ซ่อมแซมและเช่าจักรยาน ศูนย์การเรียนรู้กาแฟสด และศูนย์การเรียนรู้ผักรักสุขภาพ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ