saostar

Banner โฆษณา

กองทัพเรือวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ

  
ผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ เพื่อให้กองทัพเรือมีสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกองทัพเรือในการติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติ

                 วันนี้ (6 ก.ย.) เวลา 10.09 น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ ณ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

                การก่อสร้างศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทัพเรือมีสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกองทัพเรือในการติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติ ในการพัฒนาสมุททานุภาพของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม วิจัย และพัฒนายุทธศาสตร์ หลักนิยมและยุทธวิธี และสามารถดำเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้กองทัพเรือมีสถานที่ที่เพียงพอและทันสมัยรองรับการจัดการประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ และสามารถดำเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล ทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) สามารถใช้เป็นสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราวในการติดต่อราชการในพื้นที่ตะวันออก และเป็นที่จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นสวัสดิการกำลังพลและครอบครัว รวมทั้งเป็นแหล่งให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสันทนาการ เพื่อเสริมสร้างการการตระหนักรู้คุณค่าของทะเล และพัฒนาเครือข่ายความมั่นคงทางทะเล และฝึกหัดศึกษาด้านกีฬาทางน้ำที่มีความเป็นเลิศในระดับประเทศของกองทัพเรือให้กับข้าราชการ และประชาชนทั่วไป

  สำหรับการดำเนินการนั้น กองทัพเรือจะดำเนินการ ภายในระยะเวลา 3 ปี ในปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการก่อสร้างศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ และอาคารบริวาร พร้อมสิ่งอานวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งครุภัณฑ์ ประจำอาคาร ในขั้นการเตรียมการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา และการดำเนินการตามสัญญา วงเงินรวม 68,400,000 บาท
 
 ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการก่อสร้างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ในขั้นการดำเนินการตามสัญญา วงเงินรวม 136,800,000 บาท 

 และปีงบประมาณ 2563 ดำเนินก่อสร้างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ในขั้นการดำเนินการตามสัญญา และการตรวจรับงานใช้งบประมาณในการดำเนินการ วงเงินรวม 136,800,000 บาท รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 342,000,000 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันที  


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ