saostar

Banner โฆษณา

พสกนิกรชาวศรีราชา วางพวงมาลา เสด็จพ่อ ร.๕ ครอบรอบ 107 ปี


พสกนิการชาวอำเภอศรีราชา  ภาครัฐ เอกชน กลุ่มพลังมวลชน ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ครบรอบ 107 ปี

     ที่ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ทำการอำเภอศรีราชา นายนิติ  วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  หรือ วันปิยมหาราช ในโอกาสครบ 107 ปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อแผ่นดินสยาม และปวงชนชาวไทยทุกคน อีกทั้งพระองค์ทรงเป็นมหาราชผู้ทรงเลิกทาส โดยมีหน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โดยวันที่23 ตุลาคม ของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ หรือ สมเด็จพระปิยมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยเคารพรักเป็นอย่างยิ่ง พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ ได้แก่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การพัฒนาการศึกษา การป้องกันประเทศจากการเป็นอาณานิคมของต่างชาติ การกำหนดมาตรฐานระบบเงินตรา การกำหนดระบบเขตการปกครอง การสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น การรถไฟ การไปรษณีย์ และการโทรศัพท์ เป็นต้น

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ