saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบังหารือผู้ประกอบการ วางแนวทางเพิ่มตู้สินค้าผ่านท่า


ท่าเรือแหลมฉบังหารือร่วมกับผู้ประกอบการท่า วางแนวทางการเพิ่มตู้สินค้าผ่านท่า เพิ่มรายได้ หลังหารือพบมีปัญหาหลายอย่างที่ต้องแก้ไข เพื่อให้สายการเดินเรือมาใช้บริการที่ท่าเรือแหลมฉบังเพิ่มมากขึ้น

ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้ร่วมหารือกับตัวแทนผู้ประกอบการท่าเรือในท่าเรือแหลมฉบัง ในการวางแนวทางการเพิ่มตู้สินค้าผ่านท่าให้มีปริมาณมากขึ้น  เพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งที่ผ่านมาท่าเรือแหลมฉบังได้มีการผลักดันโครงการ ทรานชิปเมนต์ คือการเพิ่มปริมาณสินค้าผ่านมาท่าเรือแหลมฉบัง แต่พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคหลายอย่าง และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายจึงได้มีการหารือร่วมกันกับผู้ประกอบการในท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเพิ่มจำนวนตู้สินค้าถ่ายลำจากต่างประเทศให้มาใช้บริการที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยไม่เกี่ยวข้องกับปริมาณตู้คอนเทรนเนอร์ในประเทศ  ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศและการจ้างงานเพิ่มขึ้น

ร.ต.ต. มนตรี กล่าวว่า ในการพูดคุยกับผู้ประกอบการท่าเรือต่างๆ พบว่าเกิดปัญหาจากหลายหน่วยงาน เช่น ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ,กรมเจ้าท่า แต่ก็มีการแก้ไขปรับปรุงไปบ้างแล้ว แต่ก็มีบ้างเรื่องที่ต้องแก้ไขเพิ่ม เช่น กรณีค่าบริการระหว่างการเคลื่อนย้ายระหว่างท่าเรือเรือในเขตรั้วท่าเรือแหลมฉบัง จาก B1 ไป C 1 ซึ่งมีอัตราค่าภาระการเคลื่อนย้าย

นอกจากนั้นมีปัญหา เรื่องร่องน้ำเดินเรือตื้นเขิน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ล้าช้าบ้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ไม่มีปัญหาและพร้อมจะดำเนินการได้ในเร็วๆนี้ เพราะท่าเรือมีงบประมาณในการขุดลอกร่องน้ำอยู่แล้ว
สำหรับปัญหาต่างๆ คาดว่าจะดำเนินการแก้ไขได้ ภายใน 4-5 เดือนนี้   แต่อย่างไรก็ตามปัญหาใหญ่เกิดจากสายการเดินเรือ และเจ้าของเรือ จะตัดสินใจมาใช้ท่าเรือแหลมฉบังหรือไม่นั้น  ขึ้นอยู่กับจำนวนตู้สินค้า หากมีตู้สินค้ามากสายเดินเรือก็จะมาขนถ่ายที่ท่าเรือแหลมฉบังมากขึ้น  ซึ่งหากแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ สายการเดินเรือก็จะมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นไปด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ