saostar

Banner โฆษณา

โชว์บินพารามอเตอร์เปิดกีฬาบ้านโค้งดารา


โรงเรียนบ้านโค้งดารา ตำบลหนองขาม เปิดกีฬาสีภายในสุดอลังการ โชว์การบินพารามอเตอร์จากนักบินมืออาชีพให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ชม โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามเป็นประธานเปิด

นายประทีป ปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งดารา พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโค้งดารา คณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนบ้านโค้งดารา ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความสมานฉันท์และสัมพันธ์ อันดีระหว่างนักเรียน ครูและผู้ปกครองโดยมี นายสมหมาย จันทร์ฉาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เป็นประธานในพิธีเปิด

นายประทีป ปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวว่า กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในนักเรียนของโรงเรียนบ้านโค้งดารา ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กนักเรียนได้เกิดทักษะทางการกีฬา ปลูกฝังเยาวชนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเพื่อสร้างความสมานฉันท์และสัมพันธ์ อันดีระหว่างนักเรียน ครูและผู้ปกครอง โดยในพิธีเปิดปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการ ด้วยการแสดงการบินของเครื่องบินพารามอเตอร์ มาบินแสดงโชว์สร้างสีสันในงาน ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองอย่างมาก

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ