saostar

Banner โฆษณา

ราชมงคลตะวันออกทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดสร้างหอพระ


                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกบางพระ ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดสร้างหอพระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยยอดการบริจาคในครั้งนี้ทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านหกแสนบาท
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดสร้างหอพระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมี  พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และเจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระมหาขาว รกฺขิโต เจ้าอาวาสวัดสันติภักดิ์ รองประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ศิษย์เก่า บุคลากรและนักศึกษา ผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงาน
การทอดผ้าป่าสามัคคีมีวัตถุประสงค์สร้างหอพระในเขตพื้นที่บางพระ (ศาลาไม้สักทรงไทย) ขนาดกว้าง 5.4 เมตร ยาว 4.4 เมตร สูง 3.5 เมตร งบประมาณ ไม่เกิน 600,000 บาท และลานพื้นที่คอนกรีตหินทราย พื้นที่ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 12 เมตร งบประมาณ 1,500,000 บาท รวมงบประมาณที่ใช้ประมาณ2,100,000 บาท เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธศรีเกษตรและพระพุทธรูปองค์อื่นๆ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจสำหรับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ได้กราบไหว้สักการะบูชา จำนวนเงินที่ได้รับในการบริจาคครั้งนี้ จำนวน 1,649,061.18 บาทข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ