saostar

Banner โฆษณา

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์นำร่อง 20 โรงเรียนร่วมโครงการลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์


สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดโครงการลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์พร้อมจัดเวิร์คช็อปนำร่อง 20 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อบูรณาการเกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิภาพและป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ ให้เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนลูกเสือในทุกระดับทั่วประเทศ

 วันนี้ (19 พ.ย.) สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) นำโดยรศ.นุชทิพย์ บรรจงศิลป์ อุปนายกสมาคมฯ ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล รักษาการเลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วย นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้แทนผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดพิธีเปิดโครงการลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์และสโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ ขึ้น หลังจากได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียนนำร่อง 20 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 18- 19 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมเคปราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามที่สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA)ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อบูรณาการเกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิภาพและป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ ให้เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนลูกเสือในทุกระดับทั่วประเทศ ด้วยประโยชน์และหลักการสำคัญของกระบวนการลูกเสือ ที่มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกอบรมให้มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ภายใต้กฎลูกเสือข้อ 6  “ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์”

ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล รักษาการเลขาธิการสมาคมฯ เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้จัดเปิดตัวโครงการลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์และสโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจหลักที่สมาคมฯ ได้ลงนาม MOU ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการบูรณาการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนำไปปรับประยุกต์สู่กระบวนการลูกเสือ พัฒนาองค์ความรู้ในหลักสูตรเนื้อหาด้านการจัดฝึกอบรมลูกเสือทุกระดับให้มีความเหมาะสม สามารถถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านการเลี้ยงดูสัตว์จนเกิดเป็นค่านิยมในความเมตตาสัตว์ ตลอดถึงการเฝ้าระวังการจัดสวัสดิภาพสัตว์ อีกทั้งยกระดับบุคลากรของสมาคมฯ และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) ให้เป็นบุคลากรทางการลูกเสือที่มีประสิทธิภาพด้านการพัฒนาสวัสดิภาพและป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ต่อไป   


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ