saostar

Banner โฆษณา

หม่อมหลวงปนัดดา บรรยายพิเศษศาสตร์พระราชาให้กับนักเรียนดาราสมุทร


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมา บรรยายพิเศษเรื่อง  ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป และโครงการการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับคณะครู นักเรียน โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา

วันนี้ (13 พ.ย.) ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมา บรรยายพิเศษเรื่อง  ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป และโครงการการใช้ภาษาต่างประเทศ ภาษาทางการทูต ให้กับคณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จ.ชลบุรี

ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ผู้ที่เป็นข้าราชการจะต้องยึดถือระเบียบวินัยในการทำงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน สร้างความสามัคคี ความรัก เชื่อมโยงการทำงานของแต่ละหน่วยงานจนสร้างความรู้รักสามัคคี ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน  และน้อมนำ ศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติตนและการทำงาน

ซึ่งอาชีพรับราชการเป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบอันมีเกียรติของผู้เป็นข้าราชการที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา ความเป็นธรรมในสังคม โดยใช้คำพูดโดยรวมว่า สังคมธรรมาภิบาล หรือสังคมคุณธรรม ไม่มีการทุจริตคอรับชั่น เพราะจะทำให้เกิดผลเสียของบ้านเมืองสังคมโดยรวม

จากการเดินทางตรวจราชการ สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ พบว่า นักเรียน นักศึกษา ต่างมีความอาลัยคิดถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกันอย่างที่สุด ต่างพร้อมใจกันสืบสานพระราชปณิธานโรงเรียนคุณธรรม ว่าด้วยความเป็นสุภาพชน ปรัชญาความพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความรับผิดชอบ ยึดมั่นอุดมการณ์คุณธรรมสู่การปฏิบัติ เพื่อความสำเร็จในชีวิตและความรุ่งเรืองของประเทศชาติ
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ