saostar

Banner โฆษณา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีประธานมอบทุนเอสโซ่


เอสโซ่ ศรีราชา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา "กองทุนการศึกษาโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา และพนักงาน" แก่นักเรียนในเขต อ.ศรีราชา รวมเป็นเงิน 1,296,000 บาท
         
          ที่ห้องประชุมโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา "กองทุนการศึกษาโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และพนักงาน" ประจำปี 2560 แก่นักเรียนในเขตอำเภอศรีราชา จำนวน 445 ทุน รวมเป็นเงิน 1,296,000 บาท ณ ห้องประชุมโรงกลั่นน่ำมันเอสโซ่ ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีนายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุน และมีหัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานทางการศึกษา, และผู้บริหารของโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา เข้าร่วม
         
          สำหรับกองทุนการศึกษา "โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา" ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 ด้วยความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชุมชนในอนาคต และได้ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง
         
          และในปีการศึกษา 2560 พนักงาน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ได้ร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชาได้ถึง 445 ทุน โดยแบ่งออกเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 179 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 358,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 126 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 378,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา จำนวน 140 ทุน ทุนละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 560,000 บาท รวมยอดเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,296,000 บาท
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ