saostar

Banner โฆษณา

ไทยออยล์ ร่วมกับ สื่อมวลชน จัดกิจกรรมตามรอยศาสตร์ของพระราชารัชกาล ที่ ๙


กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับ สื่อมวลชน จัดกิจกรรมตามรอยศาสตร์ของพระราชารัชกาล ที่ ๙ พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย
       นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ทางกลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับสื่อมวลชนชลบุรี จัดกิจกรรมตามศาสตร์ของพระราชารัชกาล ที่ ๙ พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย ระหว่างวันที่ 10 -12 พฤศจิกายน 2560 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร และ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ  โดยสถานที่แรก คือ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร เพื่อศึกษาเรียนรู้ พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาพลังงาน  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลเดช
 ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ ระดับสากล สร้างสรรค์นวัตกรรมเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีเครือข่ายการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศ
นายเลอเลิศ  กล่าวอีกว่า นอกจากนั้นยังได้เดินทางไปศึกษาดูงาน โครงการพระราชดำริด้านเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ.โครงการชั่งหัวมัน ซึ่ง โครงการชั่งหัวมัน เกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน  โดยต้องการให้ โครงการชั่งหัวมัน เป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจของ  อ. ท่ายาง เพชรบุรี โดยเลือกพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุดเข้ามาปลูก แล้วให้ภาครัฐและชาวบ้านร่วมดูแลด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด
ในปี 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจากราษฎร ณ บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 250 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจนานาชนิด เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และได้มีพระราชดำริให้ รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง และกองงานส่วนพระองค์ เข้ามาดำเนินการจัดทำเป็นโครงการส่วนพระองค์ ซึ่งทรงเรียกว่า ชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ และจัดวางแผนงานการปรับปรุงที่ดิน การจัดทำเป็นแปลง เกษตรขึ้น
โครงการชั่วหัวมันถือเป็นการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการ  โดยใช้ทรัพยากร  ที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด  ขณะเดียวกันก็พยายามเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสโดยคาดว่าอนาคตจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้เข้าชม ซึ่งทาง กลุ่มไทยออลย์ เอง ก็ เล็งเห็นว่าสื่อมวลชน คือบุคคลที่สำคัญในการที่จะข้อมูลความรู้ไปเผยแพร่ประชาพันธ์ ข้อมูลแนวพระราชดำริ ซึ่งถือว่าเป็นมรดกที่ล้ำค่าของชาติ ที่นำไปเผยแพร่ต่อ ซึ่งทางกลุ่มไทยออยล์เองก็ได้น้อมนำคำสอนแนวพระราชดำริ นำมาใช้ในในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ จึงอยากให้พี่น้องสื่อมวลชลได้ซึมซับมรดกอันล้ำค่าไปพร้อมๆกับเราและได้นำไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับบุคคลอื่นต่อไป


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ