saostar

Banner โฆษณา

MBA 8 เกษตรศาสตร์ ศรีราชา จัดงานสัมมนาSMAR2T SMEs AND STARTUP


หลักสูตร MBA รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา  เตรียมจัดงานสัมมนาทางวิชาการ “SMAR2T SMEs AND STARTUP” ผนึกกำลังเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพปรับกระบวนทัศน์ทางธุรกิจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาความคิดเพื่อความสำเร็จ ในยุค 4.0 

ดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ ประธานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  กล่าวว่าการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ “SMAR2T SMEs AND STARTUP”  หลักสูตร MBA รุ่นที่ 8 โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศูนย์บริการ SMEs ครบวงจร จ.ชลบุรี และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในวันที่ 18 พฤศจิกายน  2560  เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้องTheater ชั้น 4 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

สำหรับประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมพิเศษระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาในพื้นที่ จึงเกิดการแข่งขันและยังเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่ง SMEs ส่วนใหญ่ยังคงเป็นบริษัทขนาดเล็ก ยังไม่เติบโตไปเป็นบริษัท,วิสาหกิจขนาดกลางมากเท่าใด ดังนั้น หากต้องการให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้ อย่างยั่งยืน รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งพัฒนา SME ของประเทศให้มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

ที่สำคัญต้องฉีกภาพลักษณ์ของการเป็นสินค้าที่มีคุณภาพระดับท้องถิ่น สามารถเข้าถึงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ทางการตลาด ทั้งยังสามารถนำ Cloud Technology ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโต และคงความสามารถในการขันแข่งอย่างยั่งยืน  

นางสาวชญาภา  สุภา ประธานนิสิตปริญญาโท รุ่นที่ 8 กล่าวว่า  สำหรับกิจกรรมในงานครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 1. การบรรยายเรื่อง ในเรื่อง ทักษะการคิดเพื่อความสำเร็จ (Executive Functioning) จาก นายพรหมพจน์  วิภาสธาริตสกุล  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองและการเรียนรู้สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

  2. การเสวนาร่วมในหัวข้อ การตลาดสำหรับธุรกิจ SMEs ในยุค 4.0 โดย ดร.อัญชนา  ลักษณ์วิราสิริ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud Technology และ Application สำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อการเข้าถึงตลาดและการลดต้นทุน และ 3. นายวันชัย  ปานเปี่ยมเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และการตลาดยุค 4.0 เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันสำหรับธุรกิจ SMEs  โดยผู้เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้จะได้ประโยชน์อย่างแน่นอน
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ