saostar

Banner โฆษณา

สัมมนา SMAR2T SMEs AND STARTUP ปรับกระบวนทัศน์ทางธุรกิจเกษตรศาสตร์ ศรีราชา จัดงานสัมมนาทางวิชาการ “SMAR2T SMEs AND STARTUP” หลักสูตร MBA รุ่นที่ 8 ผนึกกำลังเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพปรับกระบวนทัศน์ทางธุรกิจ
ที่ ห้องTheater ชั้น 4 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี ดร.ศุภาภาส  คำโตนด รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ “SMAR2T SMEs AND STARTUP” หลักสูตร MBA รุ่นที่ 8 โดยมี ดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ ประธานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พร้อมด้วยนางสาวชญาภา สุภา ประธานนิสิตปริญญาโท รุ่นที่ 8 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วิทยากร ดร.อัญชนา ลักษณ์วิราสิริ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud technology และBusiness Application ดร.วันชัย ปานเปี่ยมเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ SMEs และดร.พรหมพจน์ วิภาสธาริตสกุล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองและการเรียนรู้สถาบันสุขภาพอาเซียน ร่วมกิจกรรม
ดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ กล่าวว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะ SMEs ทําให้เกิดการจ้างงานและการขยายตัวของภาคการผลิตสินค้าและอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งSMEs ของไทย ผ่านการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศและกระแสเศรษฐกิจโลก แต่ด้วยสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญและพัฒนา SMEs ของไทยมีความแข็งแกร่งมั่นคงและพร้อมรับมือกับปัญหาทุกรูปแบบ โดยการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของการเป็นสินค้าระดับท้องถิ่น ให้สามารถเข้าถึงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ทางการตลาด ทั้งยังสามารถนำ Cloud Technology ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจ  เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโต และคงความสามารถในการขันแข่งอย่างยั่งยืน


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ