saostar

Banner โฆษณา

การนิคมอุตสาหกรรมเปิดศูนย์ SMEs ITC นำร่องนิคมฯแหลมฉบัง แห่งแรก


การนิคมอุตสาหกรรมเปิดศูนย์ SMEs-ITC  นิคมฯแหลมฉบัง  จ.ชลบุรี นำร่องแห่งแรก เพื่อเปิดให้บริการเสริมแกร่งเอสเอ็มอี-สตาร์อัพไทย หวังต่อยอดพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องในพื้นที่นิคมฯทั่วประเทศอีก 6 แห่ง ให้ก้าวทันเทคโนโลยีสู่การแข่งขันในตลาดโลก

วันนี้ (21 พ.ย.) ดร.สมชาย หาญหิรัญ  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม  พร้อมด้วย ดร.วีรพงศ์  ไชยเพิ่ม  ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  ร่วมเปิดศูนย์ SMEs-ITC  iPlace Park  นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมาก

ดร.สมชาย   กล่าวว่า  ในปัจจุบันประเทศไทยมีทิศทางชัดเจนในการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ที่จะสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนให้กับประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลผลักดันให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ โดยมุ่งเน้นการลงทุนขนาดใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา และช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อสามารถแข่งขันได้และก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาการบริหารจัดการ การเข้าถึง แหล่งเงินทุน และการบริการทางการเงินและการลงทุน การตลาด และโอกาสในการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อพัฒนาและสนับสนุน SMEs  ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดตั้งศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ ประจำจังหวัด  พร้อมสามารถเชื่อมโยงการบริการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ทั้งในและนอกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง  นอกจากนั้นในการพัฒนาพื้นที่ในครั้งนี้ ได้จัดให้มี Expert  Pool และ Network  Creation ในพื้นที่ด้วยโดยมีการนำ Big Brother (พี่เลี้ยง) จากนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ เช่น  นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ,นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร มาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ช่วยเหลือ ส่งเสริม SMEs เพื่อให้พัฒนาขีดความสามารถและแข่งขันได้ในระดับสากล

ในอนาคต  กนอ. ยังมีแผนดำเนินการจัดตั้งศูนย์ SMEs-ITC ไปยังพื้นที่นิคมฯอื่นๆทั่วประเทศ รวมทั้งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ SEZ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ. เพื่อให้บริการ SMEs และ Start Up  อาทิ  นิคมฯภาคเหนือ (ลำพูน) ,นิคมฯลาดกระบัง ,นิคมฯบางปู ,นิคมฯสมุทรสาคร ,นิคมฯภาคใต้ (ฉลุง) ,นิคมฯมาบตาพุด โดยจะใช้รูปแบบการให้บริการของศูนย์ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เป็นต้นแบบในการพัฒนาการสนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs และ Start Up  ต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ