saostar

Banner โฆษณา

จังหวัดชลบุรีร่วมกับเกษตรจังหวัดฯ จัดงานชลบุรีแฟร์ 2560


จังหวัดชลบุรี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เกษตรจังหวัดชลบุรี ร่วมกันจัดงาน ชลบุรีแฟร์  2560เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพ 

วันนี้ (4 ธันวาคม) นายชายชาญ  เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานเปิดงานชลบุรีแฟร์  พร้อมด้วยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายพงษ์ศักดิ์  เอมดวง เกษตรจังหวัดชลบุรี โดยมีประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานจำนวนมาก ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา 2535

นายพงษ์ศักดิ์  เอมดวง  เกษตรจังหวัดชลบุรีานชลบุรีแฟร์   เผยว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับด้านการเกษตร ซึ่งในด้านการเกษตรนั้น มีการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน

โดยมีการดำเนินกิจกรรมในด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ มีการผลิตสินค้าและการให้บริการที่มีความหลากหลาย ดำเนินการโดยสมาชิกที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพ  สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของกลุ่มต่างๆ ให้เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงด้านการตลาด 

ทั้งนี้ งานชลบุรีแฟร์ เกิดจากการบูรณาการร่วมกันของหลายๆหน่วยงาน ได้แก่ จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี โดยใช้สถานที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา 2535 เป็นที่แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีเมืองชลบุรี กว่า 200 ร้านค้า เพื่อส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าของดีเมืองชลและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี โดยมีกำหนดจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 ธันวาคม 2560

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  1. การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่  กล้วยไม้   Succulent (ไม้อวบน้ำและแคคตัส) สับปะรดสี และชวนชม 
2. การประกวดจัดสวนได้แก่ จัดสวนกล้วยไม้ในภาชนะใหญ่และสวนถาด 3.การประกวดการทำอาหารพื้นบ้าน คาว หวาน 4. การอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร ได้แก่ การจัดดอกไม้ในภาชนะ การทำโบว์ การขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงปลาสวยงาม และการจัดดอกบัวในภาชนะ   5. การจัดบูธให้กับสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดชลบุรี เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีเมืองชล

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ