saostar

Banner โฆษณา

เคอรี่ สยาม ซีพอร์ตขยายท่าเทียบเรือ คืบ 80 % ค่าสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน


            เคอรี่สยาม ซีพอร์ต ชี้แจงคณะกรรมการชุมชน เรื่องการขยายท่าเทียบเรือคืบหน้าแล้ว 80% การก่อสร้างไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน บริษัทรับเหมาพาเยี่ยมชมการก่อสร้าง พบการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย

                นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  เป็นประธานในการรับฟังความคืบหน้าการก่อสร้างขยายท่าเทียบเรือเคอรี่ สยามซีพอร์ต ระยะที่ 4 (ระยะก่อสร้าง) จากคณะกรรมการผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการเวทีชี้แจงชุมชน ครั้งที่ 4 โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชาและ เทศบาลนครแหลมฉบัง เข้าร่วมฟัง ก่อนที่จะพาคณะลงพื้นที่ชมสถานที่ก่อสร้างจริง ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วประมาณ 80 %

                ซึ่งผลสรุปการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผลดังนี้ คุณภาพอากาศในบรรยากาศ,ระดับเสียง  ทุกจุดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นค่าบางอย่างที่เกินเกณฑ์บางครั้งเนื่องจากสภาพตามธรรมชาติ ฤดูกาล หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในทะเล ด้านนิเวศวิทยาทางทะเล ส่วนใหญ่จำนวนชนิดมีค่าใกล้เคียงกว่าค่าเดิม ส่วนความหนาแน่นมีค่าลดลงจากช่วงก่อนก่อสร้าง

                นายสันติ ศิริตันหยง เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะกรรมการได้มาประชุมและรับทราบความคืบหน้าการขยายท่าเทียบเรือของบริษัท เคอรี่ สยาม ซีพอร์ต ตอนนี้คืบหน้าไปประมาณ 80 % แล้ว ข้อมูลที่ได้รับการนำเสนอก็ถูกต้องตามมาตรฐานการก่อสร้างทั้งหมด ตามข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็อยู่ในเกณฑ์พอดี จะมีค่าวัดที่เกินมาตรฐานบ้างก็เพราะการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล คลื่นลมแรง เกิดแพลงตอน ทำให้ค่ามาตรฐานเปลี่ยนแปลงได้ แต่โดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกประการข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ