saostar

Banner โฆษณา

คิกออฟ ตลาดประชารัฐ โมเดิร์นเทรด ศรีราชา


            รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี คิกออฟ ตลาดประชารัฐ โมเดิร์นเทรด ศรีราชา เพื่อให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนไม่มีสถานที่ค้าขาย ให้มีพื้นที่ค้าขาย และยกระดับการค้าขายชุมชนให้เป็นไปตามหลักการของโครงการตลาดประชารัฐ

                วันนี้ (5 ธ.ค.) นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการตลาดประชารัฐ คิกออฟ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง อำเภอละ 1 แห่ง เพื่อให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนไม่มีสถานที่ค้าขาย ให้มีพื้นที่ค้าขาย และยกระดับการค้าขายชุมชนให้เป็นไปตามหลักการของโครงการตลาดประชารัฐ โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงาน ที่บริเวณลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา

                นายเชาวลิตร แสงอุทัย กล่าวว่า ในปัจจุบันอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเป็นอำเภอหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ มีท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือหลักของประเทศ มีตู้สินค้าผ่านเป็นอันดับที่ 22 ของโลก ส่งผลให้จังหวัดชลบุรีได้รับการวางแผนให้เป็นเมืองหลักทางด้านอุตสาหกรรมและการค้าขายของภาคตะวันออก จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะแนะนำสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้รู้จัก และยกระดับการค้าขายชุมชนให้เป็นไปตามหลักการของโครงการตลาดประชารัฐ

                โดยมีหลักการร่วมบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบประชารัฐ สร้างพื้นที่ให้ผู้บริโภคและผู้ขายมาพบกันอย่างเป็นธรรมชาติ โดยให้ผู้ขายรุกไปหาผู้ซื้อ ช่วยลดต้นทุนทางการตลาดอย่างเหมาะสม ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการเปิดตลาดประชารัฐ โดยเฉพาะผู้ค้าโมเดิร์นเทรด ขึ้นทะเบียนผู้ค้ารายใหม่แยกจากผู้ค้าเดิมอย่างชัดเจน และยกระดับสินค้าทุกประเภทให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ปลอดภัย

                ในส่วนของอำเภอศรีราชา มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 116 ราย แบ่งเป็นตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จำนวน 60 ราย ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจจำนวน 46 ราย และตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด จำนวน 10 ราย


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ