saostar

Banner โฆษณา

รพ.สมิติเวชศรีราชา ซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุหมู่และถูกสารเคมี


โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่เสมือนจริง และดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี  เตรียมพร้อมในช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้(7 ธ.ค. 2560)  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้จัดการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่และการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี ประจำปี 2560 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยมีอำเภอศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา สถานีตำรวจภูธรศรีราชา หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชา และหน่วยกู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา  เข้าร่วมซ้อมแผนครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเสียชีวิต และเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานมีระบบแบบแผน สร้างความร่วมมือ และประสานงานจากหน่วยงานในพื้นที่สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับ ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุให้ปลอดภัยได้ก่อนที่จะถึงโรงพยาบาล และเตรียมความพร้อมในช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้   

โดยได้มีการจำลองสถานการณ์รถชนสองแถวชนกับรถจักรยานยนต์และมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย บริเวณข้างสำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองศรีราชา ถนนเรียบสวนสุขภาพเกาะลอย ถนนเจิมจอมพล อำเภอศรีราชา แพทย์และเจ้าหน้าที่ต้องรีบช่วยกันทำการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น และรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที  ส่วนของการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี จำลองสถานการณ์ มีผู้ป่วย 1 ราย ที่ถูกสารเคมีมาด้วย

รศ.นพ.อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ได้ตระหนักถึงผู้บาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุจึงจัดการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่และการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี เนื่องจากพื้นที่ตั้งของอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันแวดล้อมด้วยความเจริญทางด้านสิ่งปลุกสร้าง การจราจรและการสัญจรที่คับคั่ง อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว และตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคอุตสาหกรรม การพบเหตุจากอุบัติภัยหมู่และผู้ป่วยสัมผัสสารเคมีจึงเป็นเหตุที่เกิดได้บ่อยครั้ง ดังนั้นการดูแลรักษาผู้ป่วยกรณีดังกล่าวจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งการซ้อมแผนทั้งสองกรณีของโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จึงถือเป็นการสร้างความพร้อมของบุคลากรของโรงพยาบาลและองค์กรประสานการส่งต่อผู้ป่วยที่เกี่ยวข้อง เพราะถ้าทุกส่วนมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพหากพบกับสถานการณ์จริง ก็จะสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ประสบเหตุให้ผ่านวิกฤตไปได้

ในส่วนด้านความพร้อมของการดูแลภาวะฉุกเฉินกรณีอุบัติภัยหมู่กรณีอุบัติภัยหมู่อยู่ในความดูแลโดยตรงของบุคลากรทางการแพทย์ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และความร่วมมือจากแพทย์สหสาขาในโรงพยาบาล จึงจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมอยู่เสมอเพื่อรองรับอุบัติเหตุหมู่ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งการซ้อมแผนที่ดีต้องมีองค์ประกอบสมบูรณ์การจำลองสถานการณ์ที่เสมือนจริงสามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุหมู่ให้ดียิ่งขึ้นได้ ในส่วนการให้บริการของศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.สมิติเวช ศรีราชา สามารถรองรับกรณีฉุกเฉินและอุบัติเหตุได้ทุกสถานการณ์ รองรับอุบัติภัยหมู่และภัยพิบัติต่างๆ โดยสมิติเวชมีทีมแพทย์ฉุกเฉิน และทีมพยาบาลที่มากประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครันได้มาตรฐานระดับสากล JCI อีกทั้งเรายังมีความเข็มแข็งในด้านการประสานกับองค์กรเครือข่ายที่มีการดูแลรับส่งผู้ป่วยและมีความรู้เกี่ยวกับช่วยชีวิต ทำให้การช่วยเหลือผู้ป่วยจึงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านของความพร้อมของศูนย์อาชีวเวชศาตร์ ด้านดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี และดูแลผู้ด้านอาชีวอนามัย กล่าวว่า ในปัจจุบันสารเคมีหลายชนิดได้ถูกนำมาใช้ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ตลอดจนในชีวิตประจำวันทั่วไป สารเคมีแต่ละชนิดมีพิษแตกต่างกัน หากได้รับสัมผัสมากเกินไป สามารถทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย จนอาจถึงแก่ชีวิตได้ การดูแลผู้ป่วยที่สัมผัสสารเคมีทั้งจากกรณีอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล และจากการทำงานกับสารเคมี จึงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพิษภัยของสารเคมีต่างๆ เป็นอย่างดี ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์  ซึ่งทางโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยที่สัมผัสสารเคมีอันตรายเหล่านี้ โดยทีมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ผู้มีประสบการณ์ ทีมพยาบาล ยาต้านพิษ และเครื่องมือในการดูแลผู้ป่วยทำให้เรามีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารเคมีต่างๆ สามารถดูแลให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัย ได้อย่างมืออาชีพ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ