saostar

Banner โฆษณา

“ชลบุรี” จัดทำ “ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ”


 กนอ. ร่วมกับกรมโรงงาน และกรมควบคุมมลพิษ   จัดทำ “โครงการนำร่องการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษจังหวัดชลบุรี “ครั้งที่ 1  เพื่อเตรียมความพร้อมภาคส่วนทีเกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือการจัดทำโครงการฯ

วันนี้(14 ธ.ค.)นายสาธิต เกียรติกำจร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี  เป็นประธานเปิด“โครงการนำร่องการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษจังหวัดชลบุรี “ครั้งที่ 1  โดยมีนางสาวธีราพร วิริวุฒิกร  ผู้อำนวยการส่วนสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ , นางสาวศิรกาญจน์  เหลืองสกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มมลพิษอากาศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ,ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมใน จ.ชลบุรี  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน  เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

นายสาธิต   กล่าวว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ หรือระบบ Pollutant Release and Transfer Register หรือที่เราเรียกโดยย่อว่า PRTR ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา โดยได้ร่วมดำเนินการจัดทำข้อมูลทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษระหว่างปี 2556 ถึง ปี 2558

ที่ผ่านมาในพื้นที่นำร่องแห่งแรก คือ จังหวัดระยอง และขยายพื้นที่การดำเนินโครงการสู่จังหวัดสมุทรปราการ  ในปีงบประมาณ 2560 โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเล็งเห็นว่าระบบ PRTR เป็นเครื่องมือสำคัญที่ภาครัฐสามารถใช้ในการบริหารจัดการมลพิษ เช่น สารเคมี ของเสีย หรือมลสารอื่นๆ รวมทั้ง กากตะกอน ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างภาคประชาชนและผู้ประกอบการ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลในหลายรูปแบบ

นายสาธิต  กล่าวต่อไปว่า  สำหรับในปีงบประมาณ  2561  นี้ ได้ขยายพื้นที่การดำเนินโครงการสู่พื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ประกอบการในการจัดทำรายงานข้อมูล PRTR  ดังกล่าว

ด้านนางสาวธีราพร  วิริวุฒิกร  ผู้อำนวยการส่วนสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ  กล่าวว่า  เพื่อชี้แจงให้ผู้ประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรม ทราบถึงรายชื่อสารเคมี ,กลุ่มสารเคมี หรือ มลพิษ  ที่ถูกกำหนดขึ้นภายใต้ระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ  เช่น  มลพิษ จาก Nox , Sox ส่วนสารเคมี  เช่น  benzene , toluene , formaldehyde  สำหรับกลุ่มสารเคมี เช่น  ตะกั่วและสารประกอบตะกั่ว  ซึ่งอาจจะถูกปลดปล่อยโดย การระบาย ,ทิ้ง ,หก ,รด หรือรั่วไหล  สู่ตัวกลางสิ่งแวดล้อม คือ อากาศ ,น้ำ และดิน   โดยอาจเกิดขึ้นจากจงใจหรือไม่จงใจ  ดังนั้นจึงต้องจัดทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ จากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและผลกระทบในอนาค
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ