saostar

Banner โฆษณา

พญาไทศรีราชา ซ้อมแผนอัคคีภัย ผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างน่าพอใจ


โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จริง เพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจในส่วนของการปฏิบัติด้านความปลอดภัย และเป็นการให้ความรู้แก่พนักงานใหม่

                วันนี้ ( 31 มกราคม  ) นายสมนึก คงนมนาน ผู้อำนวยการดับเพลิง โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา พร้อมด้วย นางหฤทัย สุรินทร์แก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และนางปวีณา ฤกษ์จารี ผู้จัดการส่วนบริหารคุณภาพ ได้นำเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560 การฝึกซ้อมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับกฎหมายการบริการจัดการความปลอดภัยโดยมุ่งเน้นให้พนักงานสามารถเข้าระงับเหตุ รวมถึงสามารถช่วยเหลือตกเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง

 นายสมนึก คงนมนาน ผู้อำนวยการดับเพลิงโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้จำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ที่หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (ICU) บริเวณชั้น 2 ของอาคาร เนื่องจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร เพลิงลุกลาม ยากแก่การควบคุม และการใช้แผนอพยพ โดยร่วมกับหน่วยงานทีมดับเพลิงเทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2560 เพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจในส่วนของการปฏิบัติด้านความปลอดภัย และเป็นการให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ การฝึกซ้อมในครั้งนี้นำไปสู่การวางแผนปรับปรุงให้เหมาะสมกับโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ซึ่งผลการปฏิบัติการเป็นไปอย่างน่าพอใจ


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ