saostar

Banner โฆษณา

อบจ. ชลบุรีเปิดอาคารโรงเรียนวัดไร่กล้วย งบเกือบ 13 ล้านบาท


                องค์การบริหารงานส่วนจังหวัดชลบุรีเปิดอาคารเรียน 4  ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนวัดรังษีสุทาวาส งบประมาณการก่อสร้างเกือบ 13 ล้านบาท  เพื่อให้นักเรียนมีห้องเรียน อาคารเรียน ใช้อย่างเพียงพอ
               
วันนี้ (26 ก.พ.) นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โรงเรียนวัดรังสีสุทธาวาส “โรงเรียนวัดไร่กล้วย” อำเภอศรีราชา เพื่อเป็นการก่อสร้างทดแทนอาคารหลังเก่าที่มีความทรุดโทรมเป็นอย่างมาก รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนมีห้องเรียน อาคารเรียน ใช้อย่างเพียงพอ โดยมี นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์  นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และนางดวงสมร ราวุธกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส เข้าร่วมกิจกรรม
               
สำหรับโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ตั้งอยู่ หมู่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2486  ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 22 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 810 คน ข้าราชการครู 33 คน ครูจ้าง 5 คน
               
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มาโดยตลอด อาคารหลังแรกที่สร้างให้คืออาคารแบบ 017 2 ชั้น 8 ห้องเรียน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 งบประมาณในการก่อสร้าง 240,000 บาท (ซึ่งได้รื้อถอนไปใน พ.ศ.2559) เนื่องจากทรุดโทรม และโรงเรียนประสบปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ จำเป็นต้องขยายจำนวนห้องเรียนให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน นางสาวณัฐพิมพ์ สุทธินานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสในขณะนั้น ได้ดำเนินการของบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างอาคารเรียนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยการสนับสนุนของนายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา และในปีงบประมาณ 2559 นายวิทยาคุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน งบประมาณ 12,873,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส และก่อสร้างแล้วเสร็จ เริ่มเข้าใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเดือนตุลาคม 2560 โดยใช้เป็นห้องเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2-4 จำนวน 9 ห้อง และเป็นห้องพิเศษ 3 ห้องข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ