saostar

Banner โฆษณา

เดิน-วิ่งการกุศล Home Running Day ครั้งที่ 1

      
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า สมาคมครูและผู้ปกครอง จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล Home Running Day ครั้งที่ 1

      ที่  สนามสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ด๊อกเตอร์ชาญวิทย์ ผลชีวิน อดีตรองอธิปดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เดิน-วิ่งการกุศล Home Running Day ครั้งที่ 1 โดยมีมาสเซอร์เชิดชัย ยังให้ผล หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน  โดยมี คณะครู นักเรียน และศิษย์เก่า โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กว่าสองพันคน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมแข่งขัน เดิน-วิ่งการกุศล Home Running Day ครั้งที่ 1 เพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชันศรีราชา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งในการจัดกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในการจัดวิ่งการกุศล Home Running Day และจะมีการจัดในปีต่อไปเพื่อจะให้เป็นประเพณีที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ต้องจัดทุกปี ซึ่งการแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1 ประเภท เดินการกุศล ระยะทาง 3 กิโลเมตร ไม่จำกัดรุ่นและเพศ ประเภทที่ 2 คือวิ่งการกุศล ระยะทาง 6 กิโลเมตร ได้แก่ รุ่นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชาย รุ่นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชาย รุ่นนักเรียนหญิง และรุ่นประชาชนทั่วไป
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ