saostar

Banner โฆษณา

ยูนิไทย มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านอบรม " หลักสูตรวิชาชีพช่าง รุ่น 7

 ยูนิไทย มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านอบรม " หลักสูตรวิชาชีพช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และช่างเชื่อมขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 7"

วันนี้ (13 มี.ค.61) ที่โรงเรียนวัดแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครแหลมฉบัง พร้อมด้วย น.อ.ชูเกียรติ ฉายางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธี โดยมีนายวีรภัทร สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฉบัง คณะครู และนักเรียน คอยให้การต้อนรับ

น.อ.ชูเกียรติ กล่าวว่า ในการริเริ่มโครงการพัฒนาเยาวชนในการจัดการเรียนการสอนทักษะวิชาชีพช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้าอิเลคทรอิกส์ และช่างเชื่อมโลหะขั้นพื้นฐานดังกล่าว เป็นเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างบริษัทยูนิไทยชิปยาร์ด และโรงเรียนวัดแหลมฉบัง ซึ่งฝึกสอนโดยทีมครูอาสาสมัครผู้ชำนาญการจากทางบริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ เพื่อเป็นการศึกษาทางเลือกให้แก่เยาวชนของโรงเรียนวัดแหลมฉบัง โดยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มตั้งแต่รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ 2554 จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 7 แล้ว โดยมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรแล้วทั้งสิ้น 472 คน

โดยวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินโครงการดังกล่าว ยังคงมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐาน ให้สามารถใช้ทักษะในงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ งานเชื่อมโลหะระดับพื้นฐาน ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนที่สนใจ สามารถศึกษาต่อยอดในสายอาชีพของสาขาวิชาดังกล่าวได้ในอนาคตต่อไป

การดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันสนับสนุนและผลักดัน จึงทำให้โครงการดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งก็ต้องขอชื่นชมทีมครูอาสาทุกท่าน รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนช่วยทำให้โครงการดังกล่าวยังคงดำเนินอยู่มาได้อย่างยั่งยืนจวบจนถึงปัจจุบัน

ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการพัฒนาเยาวชนดังกล่าว จะเป็นโครงการพัฒนาที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน ด้วยความร่วมมือจากคณะอาจารย์ของโรงเรียน นักเรียน และครูอาสาสมัครของทางบริษัทฯ เพื่อร่วมการพัฒนาเยาวชนของเรา ให้เป็นคนที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และที่สำคัญเป็นคนดีของสังคมต่อไป


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ