saostar

Banner โฆษณา

กลุ่มผู้ใช้แรงงาน เดินรณรงค์ ขับเคลื่อน Safety Thailand จังหวัดชลบุรี


กลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน  กว่า 1,000 คน  ร่วมเดินรณรงค์ ขับเคลื่อน Safety Thailand  จังหวัดชลบุรี”  เพื่อกระตุ้นเตือน ปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความปลอดภัยจากการทำงานและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

วันนี้( 23 มี.ค.)  นายชายชาญ  เอี่ยมเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานเปิด กิจกรรมเดินรณรงค์ ขับเคลื่อน Safety Thailand  จังหวัดชลบุรีบริเวณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี โดยมีนายนิติ  วิวัฒน์วานิช   นายอำเภอศรีราชา ,นายสมภพ  มาลีแก้ว  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี  พร้อมด้วยหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน จำนวน 250  แห่ง และมีผู้เข้าเดินรณรงค์ จำนวน 1,700 คน  ขบวนมีระยะทางยาวกว่า  1.5  กิโลเมตร

จากนโยบาย เมืองไทยปลอดภัยน่าอยู่ของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) ได้นำไปสู่การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย( Safety Thailand) เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ณ ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล

ด้านนายชายชาญ  เอี่ยมเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้แรงงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเป็นหนึ่งในวาระปฏิรูปแรงงานภายใต้นโยบายSafety Thailand เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืน ทั้งบุคลากรด้านความปลอดภัย ของภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ พนักงานตรวจความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ  ระดับเทคนิคชั้นสูง ระดับเทคนิค ระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น 

สำหรับการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ขับเคลื่อน  Safety Thailand จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับ นักเรียน  นักศึกษา ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ หน่วยงานต่างๆรวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันและลดการประสบอันตราย อุบัติเหตุจากการทำงาน โรคจากการทำงาน รวมทั้ง ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ต่อไป
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ