saostar

Banner โฆษณา

เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปี 4

เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นิสิตแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 9 จำนวน 32 คน เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้ตระหนักถึงความดีงามของวิชาชีพแพทย์ และเป็นกำลังใจให้นิสิตแพทย์มีความมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้
      
       วันนี้ (24 เม.ย.) นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 9 รวมทั้งสิ้น 32 คน เข้ารับการศึกษาในชั้นคลินิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเสื้อกาวน์สีขาว อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามของวิชาชีพแพทย์ และเป็นกำลังใจให้นิสิตแพทย์ มีความมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้ ประสบการณ์ สำเร็จการศึกษาเป็นแพทย์ที่ดีต่อไปในอนาคต โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูรผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เข้าร่วมในพิธี  ที่ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
      
       ทั้งนี้ การใส่เสื้อกาวน์ขาวเป็นสัญลักษณ์ในวงการแพทย์ ถือเป็นการเริ่มต้นก้าวแรกของนักศึกษาแพทย์ที่เตรียมเข้าสู่วิชาชีพแพทย์ และยังทำให้นักศึกษาแพทย์ตระหนักถึงความสำคัญ และรู้ถึงภาระ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคต ซึ่งงานวิชาชีพแพทย์จะต้องคลุกคลีทำงานใกล้ชิดกับโลหิต ปฏิกูล มูตรคูถ เสมหะ ซึ่งจะต้องมีเครื่องนุ่งห่มที่ป้องกันจากการติดเชื้อจากสิ่งพวกนี้ ซึ่งสีขาวแสดงถึงความสะอาด และบริสุทธิ์
      
       ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้รับมอบหมายให้เป็นสถาบันหลักในการผลิตแพทย์ชั้นคลินิกในโครงการร่วมผลิตแพทย์ ระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมหาวิทยาลัยบูรพา มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชั้นก่อนคลินิก คือ ชั้นปีที่ 1-3 และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ในชั้นคลินิก คือชั้นปีที่ 4-6 ซึ่งมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติทักษะทางการแพทย์ ปัจจุบัน มีนิสิตแพทย์สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตแพทย์ไปแล้ว 8 รุ่น
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ