saostar

Banner โฆษณา

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีราชา จัดพิธีมุทิตาจิตรดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส


สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีราชา จัดพิธีมุทิตาจิตรดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส โรงเรียนศรีราชา เพื่อให้ศิษย์เก่า ได้แสดงมุทิตาจิต ระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ และ สร้างความรักและความสามัคคีของศิษย์เก่า

     ที่ ลานพฤษา โรงเรียนศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสุรสิทธิ์  นิธิวุฒิวรลักษณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีราชา และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วย นายบุญส่ง พันธุ์เสือ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีราชา ได้มีการจัดพิธีมุทิตาจิตรดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส โรงเรียนศรีราชา ประจำปี 2561 เพื่อให้ศิษย์เก่า ได้แสดงมุทิตาจิต ระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ สร้างความรักและความสามัคคีของศิษย์เก่า รวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยไว้ โดยมีศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

                โดยก่อนเริ่มพิธี นายสุรสิทธิ์  นิธิวุฒิวรลักษณ์ ได้กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน ได้กล่าวอวยพรให้กับศิษย์เก่าที่มาร่วมงาน  จากนั้น นายบุญส่ง  พันธุ์เสือ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีราชา พร้อมคณะกรรมการสมาคม และศิษย์เก่า ได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และร่วมพิธีมุทิตาจิตรดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส ของโรงเรียนศรีราชา ทั้งนี้ยังมีการนำอาหารคาวหวานมาร่วมให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทานกันฟรีอีกด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างมีความสุขชื่นมื่นเป็นอย่างยิ่งข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ