saostar

Banner โฆษณา

นิคมแหลมฉบัง รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ สถานประกอบการ และชุมชนโดยรอบ เข้าร่วมจำนวนมาก 

วันนี้ (5 เม.ย.) นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอา ยุและกิกรรมตรวจสุขภาพ ในงานเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จัดขึ้น ณ ห้องราชพฤกษ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยมี นายวีระศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เข้าร่วม 
การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ที่ได้มีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวหันมาดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้น 
ภายในงานยังได้มีการมอบยาสามัยประจำบ้าน ของใช้ในครัวเรือน และของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนโดยรอบ จำนวน 10 ชุมชน รวมกว่า 100 คน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพด้วยการเต้น และรำวงอย่างมีความสุข ก่อนรับประทานอาหารร่วมกัน สร้างความประทับใจให้แก่ผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก
อนึ่ง ประเพณีสงกรานต์ ซึ่งคนไทยได้อนุรักษ์ และสืบทอดกันมาเพื่อให้ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้ใหญ่ที่เรานับถือ ได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย บิดา-มารดา ซึ่งเทศกาลวันสงกรานต์ ถือว่าเป็นวันครอบครัวของคนไทย คนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ หรือคนที่ทำงานต่างถิ่นก็จะกลับบ้าน ไปแสดงความเคารพกราบไหว้ขอพรผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่เรานับถือ ไปทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป และพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ มอบของขวัญให้ท่าน 
เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณ และรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ซึ่งประเพณีสงกรานต์จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยที่ไม่สามารถแยกออกจากวิถีชีวิตของคนไทยได้

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ