saostar

Banner โฆษณา

กลุ่มไทยออยล์ มอบเงินรางวัล 1 ล้านให้การุณยเวศม์


กลุ่มไทยออยล์ มอบเงินรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสีกลุ่ม ปตท. และเงินสมทุบเพิ่มเติมของกลุ่มไทยออยล์จำนวน 1 ล้านบาทให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ บางละมุง ชลบุรี

 เมื่อเร็วๆนี้  คุณอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินรางวัลทั้งหมดที่ได้จากการแข่งขันกีฬาสีกลุ่ม ปตท. และเงินสมทุบเพิ่มเติมของกลุ่มไทยออยล์ เป็นจำนวนเงินรวม 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ภายใต้แนวคิดของการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ คือ  “Good and Great Win All ” 
โดยมุ่งเน้นการรวมพลังความรู้ความสามารถของพนักงานควบคู่กับการสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานระหว่างหน่วยงานในของ ปตท.โดยมีการนับคะแนน จากการแข่งขันเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคสู่งมูลนิธิต่างๆโดยในครั้งนี้ ได้เลือกที่จะมอบเงินรางวัลทั้งหมด พร้อมทั้งเงินอีกส่วนหนึ่งที่ทางกลุ่มไทยออลย์ ได้ร่วมสมทบไปด้วย ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ โดยมีคุณจิตรา เตมีย์ศรีสุข ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์เป็นผู้รับมอบ

คุณจิตรา เตมีย์ศรีสุข ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เผยว่า ทางสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ขอขอบคุณทางกลุ่มไทยออลย์ ที่เล็งเห็นถึงความจำเป็นของสถานคุ้มครองและให้การช่วยเหลือมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้ไว้ในการดูแลคนพิการ อีกทั้งยังได้มาจัดกิจกรรม สร้างความสนุกสนามให้กับพวกเราอีกด้วย 

สำหรับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เป็นหน่วยงานในสังกัด กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งให้การสงเคราะห์บุคคลพิการหญิง อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีญาติหรือผู้ใดให้ความอุปการะเลี้ยงดู ไม่มีที่อยู่อาศัย มีการดำเนินการคุ้มครอง ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในชีวิตประจำวัน มีที่พักอาศัยสำหรับคนพิการทั้งหมด 11 อาคาร  และมีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงดูแลทุกอาคารตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันมีผู้พักอาศัยและอยู่ในความดูแลจำนวนรวม 404 คน อายุตั้งแต่ 18 ปี จนถึง 90 ปี


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ