saostar

Banner โฆษณา

เขาเขียวจับมือเอสโซ่ เปิดค่าย “เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล” ปีที่ 17


สวนสัตว์เปิดเขาเขียวร่วมกับโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา เปิดค่ายเยาวชน เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเลปีที่ 17 รุ่นที่ 21 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

          ​ วันนี้ (2 พ.ค.)นายอรรถพร  ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วย นายสุชาติ  โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ร่วมกันเปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชน เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเลปีที่ 17 รุ่นที่ 21 พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ จำนวน 200,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรม โดยมีนักเรียน และเยาวชนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี จาก 12 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 65 คน

             นอกจากนั้น ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สำนักนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ให้ความร่วมมือในครั้งนี้

       นายอรรถพร  ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า โครงการความร่วมมือระหว่างโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 17 ปี เพื่อที่จะรณรงค์ให้เยาวชนเกิดความรัก และหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งเป็นกำลังหลักในการส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชนช่วยกันรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มีการรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับการเข้ามาเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ อันเป็นรากฐานของการพัฒนาเยาวชนในสังคมที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และสวนสัตว์เปิดเขาเขียวควบคู่กันไป ดังนั้น โครงการเสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล ถึงแม้จะเป็นโครงการเล็ก ๆ แต่เป็นความตั้งใจของหลาย ๆ หน่วยงานที่ร่วมมือกันเพื่อที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ด้านการอนุรักษ์ให้ยั่งยืนต่อไป
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ