saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนกว่าสามแสนบาท


ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนแก่เยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี จำนวน 22 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 3 แสนบาท

วันนี้ (8 พ.ค.) เรือโทยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานมอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องโถงนิทรรศการบ้านพักพนักงาน ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี โดยมีนักศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษาเข้ารับทุน และมีผู้ปกครองนักศึกษา , ผู้นำชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ,ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า และผู้ประกอบการในท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วม มีเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 22 คน เป็นเงินสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น  337,900 บาท

เรือโทยุทธนา กล่าวว่า โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เป็นโครงการที่กำหนดไว้ตามกรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ให้ความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลัก และแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อจนสำเร็จระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงมีการจัดมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

โดยเยาวชนที่ขอรับสนับสนุนทุนการศึกษาฯ ต้องเป็นเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดีโดยท่าเรือแหลมฉบังสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสาหรับเยาวชน ในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2561 (ปัจจุบัน) มีเยาวชนที่ได้รับทุนจำนวน 132 คน เยาวชนที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 9 คน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,935,616.25 บาท


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ