saostar

Banner โฆษณา

โรงพยาบาลสมเด็จฯ จัดกิจกรรม วันพยาบาลสากล

               
            โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีรราชา จัดกิจกรรม วันพยาบาลสากล เพื่อเป็นการสดุดีและเชิดชูคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล

    ที่ ชั้น  1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้มีการจัดกิจกรรม วันพยาบาลสากล เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติวิชาชีพพยาบาล โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช  นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพยาบาลสากล

เนื่องในวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ ได้กำหนดให้เป็น "วันพยาบาลสากล" เพื่อเป็นการสดุดีและเชิดชูคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล และเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์อย่างมากให้แก่มวลมนุษย์ รวมถึงมีเจตจำนงให้พยาบาลทั่วโลกรวมพลัง ร่วมมือกันจัดกิจกรรบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน  ในปี 2561 นี้

สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ ได้กำหนดหัวข้อสำหรับวันพยาบาลสากล ไว้ว่า พยาบาล : พลังเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นของสิทธิมนุษยชน" เพื่อให้ผู้บริหารการพยาบาล พยาบาลระดับปฏิบัติการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รวมพลังเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพความเป็นอยู่โดยรวมของประชาชนรวมถึงการสร้างคุณค่าในงานพยาบาลและการสร้างเครือข่ายร่วมกันกับสาขาวิชาชีพอื่น ๆ จนเกิดความเข้มแข็งของระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ฝ่ายการพยาบาลจึงได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากลขึ้นโดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ พิธีเชิดชูเกียรติวิชาชีพพยาบาล มอบเกียรติบัตรและรางวัลบุคลากรดีเด่นฝ่ายการพยาบาล และกิจกรรมขอบคุณพยาบาล โดยคณะผู้บริหาร


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ