saostar

Banner โฆษณา

ชาวศรีราชากว่า 5 พันคน แปรอักษรต่อต้าน และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด


                นายอำเภอศรีราชา พร้อมประชาชนชาวศรีราชา และนักเรียน รวมกว่า 5 พันคนร่วมแปรอักษร คำว่า “SRIRACHA ANTIDRUGS” เพื่อแสดงสัญลักษณ์การต่อต้าน และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันนี้ ( 26 มิ.ย. ) นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางปัทมา วิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา นำนักการเมืองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และนักเรียน รวมกว่าห้าพันคน ร่วมกิจกรรมแปรอักษรคำว่า“SRIRACHA ANTIDRUGS” เพื่อแสดงสัญลักษณ์การต่อต้าน และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก บนสะพานเกาะลอย เทศบาลเมืองศรีราชา ภายใต้คำขวัญที่ว่า ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งยังเดินรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเยาวชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองศรีราชา ให้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและช่วยเป็นหูเป็นตา ต่อต้าน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตลอดไป ก่อนจะมากล่าวตำปฏิญาณ สาบานตน ว่าจะไม่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะ เสพ หรือจำหน่ายยาเสพติดทุกชนิด และยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

เนื่องด้วย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรี เสนอให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและ ในระบอบประชาธิปไตย ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืนโดยมีกรอบหลักการดำเนินการ 3 ด้าน คือ 1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 3. งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) โดยให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานหน่วยงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้ประชาชนในระดับพื้นที่ ได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีขาว ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่ว่า ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ