saostar

Banner โฆษณา

ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยตรวจเยี่ยมกิจการกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา


คณะกรรมการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของเหล่ากาชาดเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หลังได้รับการอนุมัติให้เป็นกิ่งกาชาดอำเภอในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนชาวอำเภอศรีราชา และร่วมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในตำบลบางพระ

                วันนี้ ( 2 มิ.ย. ) นายเตช บุญนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัดสภากาชาดไทย นางขนิษฐา บุญราช อดีตนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของเหล่ากาชาด ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่ห้องประชุมศรีราชาประชาคม หลังเล็ก ที่ว่าการอำเภอศรีราชา โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา นางปัทมา วิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชาให้การต้อนรับ

                โดยคณะตรวจเยี่ยมได้ร่วมแสดงความยินดีที่กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชาได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นกิ่งกาชาดอำเภอ เป็นอำเภอแรกในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เป็นลำดับที่ 241 เพื่อช่วยประสานและแบ่งเบาภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดให้จัดการกาชาดในอำเภอนั้น ให้เป็นเครือข่ายของเหล่ากาชาดจังหวัด และสภากาชาดไทยในส่วนภูมิภาค โดยดำเนินงานตามหลักการกาชาด 7 ประการคือ มนุษยธรรม ความไม่ลำเอียง ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ บริการอาสาสมัคร ความเป็นเอกภาพ และความเป็นสากล โดยมีการแนะนำแนวทางปฏิบัติให้กับกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชาได้ปฏิบัติ พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรค ในการวางแผนพัฒนางานของกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกิ่งกาชาดอำเภอต่อไป

                ซึ่งหลังจากนั้น นายเตช บุญนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย  และคณะกรรมการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของเหล่ากาชาด ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 2 รายในพื้นที่ หมู่ 4 และหมู่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา และนำถุงยังชีพเครื่องใช้อุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ป่วยอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ