saostar

Banner โฆษณา

ราชมงคลตะวันออก ให้ความรู้บัณฑิตพันธุ์ใหม่ตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เน้นเชิงนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน และโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการผลิต พัฒนากําลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน

วันนี้ (20 มิ.ย. )ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการบรรยาย หัวข้อ  "มหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0"  และนายยุทธนา   สาโยชนากร ผู้อำนวยการกองประเมินผล 1 สำนักงบประมาณ ร่วมบรรยายในหัวข้อ  การบริหารงบประมาณภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสู่การบริหารจัดการภายใต้พันธกิจของอุดมศึกษาให้ตอบโจทย์ การพัฒนาบัณฑิตตามความต้องการของประเทศ และเป็นนโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย จึงส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ปฐมศิริ อธิการบดีมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้ในการต้อนรับ

เพื่อให้อุดมศึกษาไทยปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนเป้าหมายการรับผู้เรียนใหม่ให้มีทั้ง นักเรียน นักศึกษา คนทำงานและคนสูงอายุ ด้วยรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังคงด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่สมดุลย์ เพื่อสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อสร้างฐานการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคตสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างต้นแบบของหลักสูตร และการเรียนการสอน

 โดยเน้นการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ โครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริงเป็นสำคัญ โดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน ปรับโรงงาน เป็น โรงเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการทํางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ สร้างจุดเด่นจุดขายที่โดดเด่นแตกต่างจึงจะสามารถแข่งขันได้ และคํานึงถึงการพัฒนาคนวัยทํางานจํานวนครึ่งประเทศที่จบการศึกษาระดับ ปวส. ปวช. ให้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันอออก มีแผนดำเนินงานดังนี้ ในระยะเร่งด่วน กลุ่มเป้าหมายคือการพัฒนากําลังคนที่อยู่ในวัยทํางาน เพื่อปรับเปลี่ยนและหรือเพิ่มสมรรถนะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตอบโจทย์เฉพาะของสถานประกอบการ หรืออุตสาหกรรม และการพัฒนาส่วนบุคคลตามอัธยาศัย รูปแบบการจัดการศึกษาจะเป็นลักษณะให้ใบรับรอง (Certificate) ตามความสามารถที่ทําได้จริง และสามารถนําผลการเรียนและหรือผลการเรียนรู้มาสะสมหน่วยกิตเพื่อนํามาใช้ขอรับปริญญาได้  ในภายหลังเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนด

ระยะที่สอง กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีสุดท้าย จากนั้นสามารถเรียนต่ออีก 2 ปี ก็จะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อมาเรียนต่อยอดในหลักสูตร ซึ่งต้องมีการจัดทำหรือพัฒนาหลักสูตรให้มีการบูรณาการศาสตร์วิชาการและการปฏิบัติที่ใช้ทักษะชั้นสูงในสาขาวิชาที่ต้องการเร่งด่วน ไว้ในหลักสูตรต่างๆ

ระยะที่สาม กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาใหม่ ต้องได้เรียนภายใต้หลักสูตรที่มีการปรับหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ ที่มีลักษณะบูรณาการศาสตร์ต่างๆที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีดิจิตอล และภาษาอังกฤษ รวมถึงวิชาการบริหารธุรกิจควรมีสอดแทรกเข้าไปเป็นฐานในทุกหลักสูตร


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ