saostar

Banner โฆษณา

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดโครงการอบรมธรรมทายาท

 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดโครงการอบรมธรรมทายาท เพื่อ ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา และจริยศึกษาในโรงเรียน ให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาและปฎิบัติธรรมโดยตรง ปลูฝังจิตสำนึกให้มีทัศนคติที่ดี คิดดี พูดดี ทำดี

ที่  สถาบันพลังจิตตานุภาพ 126 วัดศรีมหาราชา นายจิร  จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมธรรมทายาท โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา และจริยศึกษาในโรงเรียน ให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาและปฎิบัติธรรมโดยตรง ปลูฝังจิตสำนึกให้มีทัศนคติที่ดี คิดดี พูดดี ทำดี และปลูฝังค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดีงามให้แก่นักเรียน ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาเข้าอบรม จำนวน 158 คน คณะครูอาจารย์ 11 คน ซึ่งจะเข้ารับการอบรมเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน
           
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ