saostar

Banner โฆษณา

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังนำทีมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

 กนอ.แหลมฉบัง  ร่วมกับสถานประกอบการ  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561  บริเวณแนวริมฟุธบาท ตั้งแต่บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด  จนถึง บริษัท TOT จำกัด มหาชน  เพื่อปรับปรุงพื้นที่สีเขียวและเพิ่มความร่มรื่นสวยงามของทัศนียภาพบนถนนสายหลักในนิคมฯ

นายวีระศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดงาน กิจกกรมปลูกต้นไม้ วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ณ บริเวณแนวริมฟุตบาท บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด จนถึง บริษัท TOT จำกัด มหาชน  แยกท่าเรือแหลมฉบัง  โดยมีชมรมเขตประกอบการเสรีแหลมฉบัง ,ชมรมผู้บริหารงานบุคคลแหลมฉบัง  และ สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก
           
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นหน่วยงานภาคส่วนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์และประกาศนโยบายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์  รวมทั้งกำหนดเป้าหมายการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ECO INDUSTRIAL ESTATE & NETWORKS อย่างชัดเจน 

โดยมุ่งพัฒนาใน 5 มิติหลัก คือ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ยั่งยืน   มีความสมดุลในทุกด้าน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน  และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ซึ่งจะได้รับประโยชน์ร่วมกันจากทุกภาคส่วน

นายวีระศักดิ์   กล่าวว่า  ในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก ในเดือนมิถุนายนของทุกปี สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ร่วมกับสถานประกอบการ สถานศึกษา ชุมชน  ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร บริเวณดังกล่าว   ตามแผนงานปรับปรุงพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มความร่มรื่นสวยงามของทัศนียภาพบนถนนสายหลักในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  และเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียว อันก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ดีต่อภาคอุตสาหกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม พื้นที่ว่างและบริเวณถนนสายหลักในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งผลดีในด้านการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมร่วมกัน อันจะเกิดประโยชน์ต่อการมุ่งสู่การพัฒนาเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอีกด้วย
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ