saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบังซ่อมแซมบูรณะป่าชายเลนในวันสิ่งแวดล้อมโลก


ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับเทศบาล และผู้ประกอบการท่าเรือ จัดกิจกรรม  ซ่อมแซมบูรณะป่าชายเลน ชุมชนแหลมฉบัง ตามโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ในวันสิ่งแวดล้อมโลก
 
เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. วันนี้ (5 มิ.ย. 2561)    ที่ บริเวณป่าชายเลนบ้านแหลมฉบังเก่า  ต.ทุ่งสุขลา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี      นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง     เรือโทยุทธนา โมกขาว   รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง    นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง   ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ครั้งที่ 8  ในวันสิ่งแวดล้อมโลกที่ทุกภาคส่วนและชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์มาโดยตลอดเพื่อการศึกษาระบบนิเวศสัตว์ชายเลนส์   โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผู้แทนจากชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

โดยกิจกรรมดังกล่าว ทางท่าเรือแหลมฉบังได้มีการลงนามในบึกทึกข้อตกลงความร่วมมือกันดำเนินโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง กับเทศบาลนครแหลมฉบังและมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551ที่ผ่านมา   เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง อีกทั้งยังเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์จากจุดนี้

และทุกวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ทางท่าเรือแหลมฉบังจึงได้ยึดถือวันดังกล่าวในการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและ ชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง ซึ่งได้มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี ในปีนี้เป็นถือเป็นปีที่ 8 แล้ว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไป เช่น เก็บขยะในน้ำ จัดเก็บขยะบนบก ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ทะเล และปลูกป่าชายเลน เป็นต้น    ซึ่งแต่ในปีนี้ ทางเรือแหลมฉบังได้ มอบเงินสนับสนุนในการซ่อมแซมบูรณะป่าชายเลน จำนวน  240,000 บาท พร้อมทั้งร่วมเก็บขยะ กวาดล้าง ทำความสะอาดสะพานทางเดิน โดยทางท่าเรือแหลมฉบัง และหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมจะดูแลรักษา พัฒนาและอนุรักษ์ป่าชายเลนผืนนี้ไว้ให้ยั่งยืน

สำหรับป่าชายเลนส์บ้านแหลมฉบังเก่าแห่งนี้ ที่ทุกภาคส่วนในพื้นที่และชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์และดูแลมาโดยตลอด พบว่า สัตว์น้ำต่างๆ เช่น ปลา ปู นั้นมีความอุดมสมบูรณ์ และมีสะพานไม้สำหรับเดินเข้าไปยังเป็นแหล่งธรรมชาติของป่าชายเลนส์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้วิธีชีวิตสัตว์น้ำป่าชายเลนส์แห่งนี้ได้อีกด้วยข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ