saostar

Banner โฆษณา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน


รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินปี พ.ศ.2561 โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 จังหวัดชลบุรี

วันนี้ (28 มิ.ย.61) นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ.2561 เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ โดยมี นายไพศาล ธนเพิ่มพูน หัวหน้าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 จังหวัดชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เข้าร่วม ณ ป่าเขากวาง ชุมชนบ้านอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำหรับกล้าไม้ที่ปลูกประกอบไปด้วย ต้นประดู่ป่า ต้นพะยูง ต้นพะยอม จ้นสะเดา ต้นไผ่รวก ต้นขี่เหล็กบ้าน ต้นมะขาม ต้นมะขามป้อม ต้นมะสัง ต้นมะกล่ำ ต้นกระพี้จั่น ต้นชัยพฤกษ์ ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นกาฬพฤกษ์ ต้นหางนกยูงฝรั่ง และต้นเหลืองปรีดียาธร รวม 2,000 กล้า โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา 600 คน

ทั้งนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 อนุมัติโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดำริให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และได้พระราชทานแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยให้ความสำคัญกับการปลูกป่าในใจคน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชน ให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้จึงให้จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐ ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ