saostar

Banner โฆษณา

นิคมแหลมฉบังปล่อยพันสัตว์น้ำอนุรักษ์ป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ


สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จัดโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน  แหลมฉบังรวมใจ รักน้ำ รักษ์ป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

วันนี้ (28 มิ.ย.) นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการแหลมฉบังรวมใจ รักน้ำ รักษ์ป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยมี นายวีรศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน เข้าร่วม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาตีน 100 ตัว ปูก้ามดาบ 200 ตัว ปูแสม 200 ตัว ปูทะเล ตัวเล็ก 4 กิโล ปลากะพง 500 ตัว แมงดาทะเล 100 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ และร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนที่บริเวณป่าชายเลน ชุมชนบ้านแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ด้านนายวีระศักดิ์ กล่าวว่า จากการวางนโยบายในการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้เป็น GREEN INDUSTRY และการมุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยสร้างเครือข่าย ECO - Green Network ร่วมกันนั้น ทางสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นหน่วยงานภาคส่วนอุตสาหกรรม ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์และประกาศนโยบายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการกำหนดเป้าหมายการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ยั่งยืน มีความสมดุลในทุกด้าน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสุขภาพชุมชน และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ซึ่งจะได้รับประโยชน์ร่วมกันจากทุกภาคส่วนข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ